انواع بذور گوجه فرنگیسیمبول

 1. متوسط رس
 2. کشیده
 3. ۸۰-۱۰۰ گرم
 4. سفت
 5. مناسب تازه خوری و فراوری
 6. برداشت مکانیزه
 7. مقاومت بالا به ورتیسیلیومپانوراما

 
 1. زودرس
 2. گرد
 3. ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم
 4. رسیدگی همزمان
 5. سفت
 6. بریکس بالا
 7. مناسب فراوری و تازه خوری
 8. مقاومت بالا به فوزاریوم و ورتیسیلیوم
 سنتوزا

 
 1. زودرس
 2. کشیده
 3. ۸۰-۹۰ گرم
 4. بوته قوی
 5. تازه خوری
 6. سفت
 7. مقاومت بالا به فوزاریوم
 سماکینگ

 
 1. متوسط رس
 2. میوه کشیده
 3. ۹۰-۱۰۰ گرم
 4. بوته قوی
 5. خیلی سفت
 6. بریکس بالا
 7. مناسب فراوری و تازه خوری
 8. برداشت مکانیزه اسان
 9. مقاومت بالا به فوزاریوم و ورتیسیلیوم
 پاندا

 
 1. دیر رس،کشیده
 2. ۸۰ تا ۱۰۰ گرم
 3. خیلی سفت
 4. مناسب فراوری و تازه خوری
 5. مقاومت بالا به فوزاریوم و ورتیسیلیوم 
 سمالند

 
 1. متوسط رس
 2. میوه گرد
 3. ۱۲۰-۱۴۰ گرم
 4. سفت، مناسب برداشت دستی
 5. تازه خوری، مقاومت بالا به فوزاریوم و ورتیسیلیوم