کود

گروه صنعتی گناباد

کا - آدریاتیکا

ایدرون 20-20-20

کود ان پی کا 20 -20 -20 + ریز مغذی

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل استفاده
 • هشدار
 • میزان حلالیت
 • جدول محصول
 • مجوز

اوره، مونوپتاسیم فسفات، سولفات پتاسیم، مونوآمونیوم فسفات، نیترات پتاسیم،  اسید بوریک، مولیبدات سدیم، مس EDTA، آهن EDTA، منگنز EDTA، روی EDTA

محدوده pH  برای تضمین پایدرای بخش کلات کننده: 6/5 - 2

ایدرون 20 20 20  به دلیل نسبت نیتروژن / فسفر / پتاسیم برابر (1: 1: 1) برای تأمین نیازهای غذایی محصولات در هر مرحله رشد مناسب است. کاربرد آن در زمان رسیدگی مطلوب یا انتقال نشا، تا تورم میوه ، در محصولات گیاهی و همچنین در درختان میوه توصیه می شود. در گیاهان گلدار می توان از اولین مراحل رشد تا مراحل نهایی استفاده کرد. از ایدرون  20 20 20 با دوز 3-6 کیلوگرم در هر 1000 متر مربع استفاده شود. نباید از غلظت های 0/3 درصد فراتر رود. کاربرد باغبانی دارد.

 • در مکانی خشک و خنک و دوراز  تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بسته بندی خالی  به محیط اطراف پراکنده نشود.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در صورت ریختن ناگهانی محصول، به سرعت آن را جمع آوری کرده و دوباره از آن استفاده شود.
 • فرمولاسیون برای استفاده حرفه ای بکار می رود.
 • قبل از استفاده، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

200 گرم در لیتر

کود ان پی کا 20 -20 -20 + ریز مغذی
تجزیه ضمانت شده
%
نیتروژن کل
20%
نیتروژن به فرم نیترات
5/5%
نیتروژن به فرم آمونیوم
5/3%
نیتروژن به فرم اوره
11%
فسفر قابل استفاده (P2O5)
20%
پتاسیم محلول در آب (K2O)
20%
بور محلول
0/01%
مس محلول
0/002%
مس کلاته با EDTA
0/002%
آهن محلول
0/02%
آهن کلاته با EDTA
0/02%
منگنز محلول
0/01%
منگنز کلاته با EDTA
0/01%
مولیبدن محلول
0/001%
روی محلول
0/002%
روی کلاته با EDTA
0/002%

ایدرون 36-12-12

کود ان پی کا 36 -12 -12+ ریز مغذی

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل مصرف
 • هشدار
 • میزان حلالیت
 • جدول محصول
 • مجوز

اوره فسفات، مونوآمونیوم فسفات، نیترات پتاسیم، اسید بوریک، مونوپتاسیم فسفات، مولیبدات آمونیوم، مسEDTA، آهن EDTA، منگنز EDTA، روی  EDTA

محدوده pH  برای تضمین پایداری بخش کلات کننده: 6/5 - 2

بدلیل محتوای پتاسیم ، این کود کاملاً و بلافاصله از طریق ریشه قابل جذب است. به شدت در مورد هویج ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی، لوبیای سبز توصیه می شود. کاربرد آن برای درختان میوه،  در مرحله رسیدن و گل دهی گیاه، و نیز در مرحله نهایی مفید است. IDRON 12 12 36 در خاک های شنی و فاقد مواد آلی ضروری است ، جایی که کاربرد آن در مراحل متوالی نتایج عالی می دهد. 15 - 20 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع استفاده شود. دوز نباید بیش از غلظت 0/3  درصد (300 gr/hl)  (3 کیلوگرم در هکتار) باشد. همچنین  برای باغبانی نیز استفاده می شود.

 • در مکانی خشک و خنک و دوراز  تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بسته بندی خالی  به محیط اطراف پراکنده نشود.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در صورت ریختن تصادفی محصول، به سرعت آن را جمع آوری کرده و دوباره از آن استفاده شود.
 • فرمولاسیون برای استفاده حرفه ای بکار می رود.
 • قبل از استفاده، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

200 گرم در لیتر

کود ان پی کا 36 -12 -12+ ریز مغذی
تجزیه ضمانت شده
%
نیتروژن کل
12%
نیتروژن به فرم نیترات
8/5%
نیتروژن به فرم آمونیوم
2/5%
نیتروژن به فرم اوره
1%
فسفر قابل استفاده (P2O5)
12%
پتاسیم محلول در آب (K2O)
36%
بور محلول
0/01%
مس محلول
0/002%
مس کلاته با EDTA
0/002%
آهن محلول
0/02%
آهن کلاته با EDTA
0/02%
منگنز محلول
0/01%
منگنز کلاته با EDTA
0/01%
مولیبدن محلول
0/001%
روی محلول
0/002%
روی کلاته با EDTA
0/002%

ایدرون 10-52-10

کود ان پی کا 10- 52- 10 + ریز مغذی

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل مصرف
 • هشدار
 • میزان حلالیت
 • جدول محصول
 • مجوز

مونوپتاسیم فسفات، اوره، سولفات پتاسیم، مونوآمونیوم فسفات، اسید بوریک، مولیبدات سدیم، مس EDTA،  آهن EDTA، منگنز EDTA،  روی   EDTA                        

محدوده pH  برای تضمین پایدرای بخش کلات کننده: 5/6 - 2

10 -52 -10 یک فرمول  با میزان بالای فسفر می باشد. استفاده از آن باعث ریشه زایی (در مرحله پیوند) ، گلدهی و تشدید رنگ آمیزی گل و میوه می شود. همچنین دارای عملکرد اسیدی واضح روی خاک است. 10 -52 -10 IDRON با دوز 3 تا 6 کیلوگرم در هر 1000 متر مربع بکار برده می شود. هرگز از غلظت های 0/3 درصد (gr/hl  300) (3 کیلوگرم در هکتار) تجاوز نکند. برای استفاده در باغبانی مناسب است.

 • در جای خشک و خنک و دور ازتابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بسته بندی خالی در محیط اطراف پراکنده نشود.
 • از تماس با چشم و پوست جلوگیری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در صورت ریختن تصادفی ، بلافاصله محصول را جمع کرده و مجدداً استفاده شود.
 • فرمولاسیون برای استفاده حرفه ای بکار می رود.
 • قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

200 گرم در لیتر

کود ان پی کا 10- 52- 10 + ریز مغذی
تجزیه ضمانت شده
%
نیتروژن کل
10%
نیتروژن به فرم آمونیوم
8/5%
نیتروژن به فرم اوره
1/5%
فسفر قابل استفاده (P2O5)
52%
پتاسیم محلول در آب (K2O)
10%
بور محلول
0/01%
مس محلول
0/002%
مس کلاته با EDTA
0/002%
آهن محلول
0/02%
آهن کلاته با EDTA
0/02%
منگنز محلول
0/01%
منگنز کلاته با EDTA
0/01%
مولیبدن محلول
0/001%
روی محلول
0/002%
روی کلاته با EDTA
0/002%

10-52-10

0-0-51 SOP

کود سولفات پتاسیم 51 -0- 0

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل مصرف
 • هشدار
 • میزان حلالیت
 • جدول محصول
 • مجوز

سولفات پتاسیم

به دلیل محتوای انحصاری پتاسیم ، این کود کاملاً و بلافاصله از طریق ریشه قابل جذب است. به شدت در مورد تنباکو ، سیب زمینی، گوجه فرنگی ، لوبیای سبز توصیه میشود. کاربرد آن روی درختان میوه ، در مرحله رسیدن و روی گیاهان گلدار در مرحله نهایی نیز مفید است. کود 51-0-0  در خاکهای شنی که فاقد مواد آلی است، ضروری است، جایی که کاربرد آن در مراحل متوالی نتایج عالی می دهد. از ایدرون 51-0-0 در دوز 3 تا 5 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع استفاده شود.  دوز نباید بیش از غلظت 0/3 درصد (300 gr/hl)  (3 کیلوگرم در هکتار) باشد.

توجه: درصورتی که آب به ویژه از نظر کلسیم غنی باشد ، توصیه می شودNITRACID" نیتراسید"  به محلول کود اضافه شود ، تا از تشکیل سولفات کلسیم نامحلول جلوگیری شود.

 • در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بسته بندی خالی در محیط اطراف رها نشود.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در صورت ریختن تصادفی ، بلافاصله محصول را جمع کرده و مجدداً استفاده شود.
 • فرمولاسیون برای استفاده حرفه ای می باشد.
 • قبل از استفاده، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.  

120 گرم در لیتر

کود سولفات پتاسیم 51 -0- 0
تجزیه ضمانت شده
%
پتاسیم محلول در آب (K2O)
51%
گوگرد محلول برحسب (S)
17/5%
حداکثر رطوبت
1/5%

کود آهن کلاته – آیروسویل

( ارتو - ارتو %4 )

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل مصرف
 • هشدار
 • جدول محصول
 • مجوز

 آهن EDDHA

محدوده pH با  پایداری قابل قبول از بخش کلات شده: 9-4

آیروسویل بطور موفق آمیزی در خاکهای با واکنش پذیری بالا که دارای درصد بالایی از سنگ آهک فعال هستند، بکار برده می شود. در این شرایط، نشانه های رایج  کلوروزیس آهن (کمبود آهن) در گیاه ظاهر می شود: زرد شدن گسترده بافت داخلی در برگهای جوان، نکروزیس ، ریزش برگ، آسیب نسبی یا کامل را ظاهر می شود. آیروسویل زمانی که در ریشه گیاه بکار برده می شود، توسط گیاه جذب می وشد و به سرعت آثار مربوط به کمبود آهن را از بین می برد. در نتیجه با تحریک فعالسازی پروسه فتوسنتز در گیاهان منجر به تولید آمینواسیدها و کربوهیدارتهای بیشتری می شود. آیروسویل برای ریشه ها از طریق سیستم آب آبیاری (با لوله یا قطره ای) بکار برده می شود. محلول با آیروسویل باید در امتداد دو طرف شیار کاشت استفاده شود.  در درختان میوه، توصیه میشود دوز نگهدارنده را به دو بخش تقسیم کرد: اولی در بهار (درمرحله رسیدگی مطلوب) و دومی در پاییز، قبل از خواب زمستانی بکار برده شود.

محصول میزان مصرف زمان مصرف
گیاهان هسته دار( هلو، پالم، گیلاس، بادام)
گیاهان جوا ن gr./stock 15 – 10 (•)
گیاهان بالغ gr./stock 25 -15 (•)
روش های پیشگیری یا مراقبت از تورم در مرحله میوه دهی و قبل از ریزش برگ
توت فرنگی و گیاهانی که به عنوان مالچ و کود استفاده می شوند
kg/1000m2 0/5-1(•)
در زمان انتقال نشا یا قلمه زنی پیوند
سبزیجات و گیاهان گلدار (در گلخانه یا فضای باز)
gr/m2 1-2 (•)
در زمان انتقال نشا یا قلمه زنی پیوند
گیاهان دانه دار (سیب، هلو)
گیاهان جوان gr./stock 15 – 10 (•)
گیاهان بالغ gr./stock 25 -15 (•)
روش های پیشگیری یا مراقبت از تورم در مرحله میوه دهی و قبل از ریزش برگ
مرکبات
گیاهان جوان gr./stock 30 – 15 (•)
گیاهان بالغ gr./stock 40 -30 (•)
در مرحله رسیدگی مطلوب یا هر زمان که مورد نیاز بود و قبل از خواب زمستانی
گیاهان گلدانی (گلها یا گیاهان زینتی، مرکبات و...):
رقیق سازی 5 گرم در 10 lit آب و سپس بکاربردن1 lit از آن در هر 5-4 گلدان با عمق 20 cm.
روش های پیش گیری یا مراقبت
درختان و درختچه های فضای باز همچنین خزانه گلخانه ها
گیاهان جوان gr./stock 15-10 (•)
گیاهان بالغ gr./stock 25 - 15 (•)
در مرحله رسیدگی مطلوب یا هر زمان که مورد نیاز بود و قبل از خواب زمستانی
کمپوست یا کود گیاهی
gr/cm3 150 – 100
زمان مخلوط کردن
هیدروپونیک
kg/1000 lit 1 – 0.5 از محلول مادر
زمانی که محلول مادرآماده شد
(•) برای روش های درمانی یا در موارد کمبود های جدی، به افزایش دوز تا 50 درصد توصیه می شود. •• هر یک واحد (مانند یک درخت، یک گیاه و....)
 • درصورت امکان، به دلیل جلوگیری از غیرفعال شدن در اثر تابش نور خورشید در زمان غروب آفتاب استفاده شود.
 • محصول باید در مکان خشک، دور از نور خورشید نگهداری شود.
 • بعد از هربار استفاده درب بسته بندی بطور مناسب بسته شود.
 • در مزارع ارگانیک براساس قوانین EC اجازه داده شده است.
 • این ترکیب به دلیل ساختار EDDHA-Na حاوی 5 درصد سدیم محلول (Na) می باشد.
IROSOIL
تجزیه ضمانت شده
%
آهن محلول
6%
آهن کلاته با EDDHA با ایزومر اورتو-اورتو
4%

k-FOSF

پتاسیمی مایع 20

 • ترکیبات سازنده
 • دستورالعمل مصرف
 • قابلیت اختلاط
 • جدول محصول
 • مجوز

ترکیبات سازنده: فسفیت پتاسیم

 

محصول نحوه مصرف میزان مصرف زمان مصرف
صیفیجات (ملون، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، خیار و...)
محلول پاشی
7/2 – 7/1 لیتر در هکتار
از مرحله رسیدگی مطلوب تا مرحله قبل از چیدن، استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
سبزیجات برگی (کاهو، ، پیاز ، کرفس ، رازیانه و ...)
محلول پاشی
7/2 – 7/1 لیتر در هکتار
از مرحله جوانه زنی یا انتقال نشا تا مرحله قبل از برداشت ، استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
توت فرنگی
محلول پاشی
7/2-2 لیتر در هکتار
از مرحله رسیدگی مطلوب تا مرحله چیدن: استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
گیاهان گلدار (گیاهان زینتی شاخ و برگدار)
محلول پاشی
4/2 – 7/1 لیتر در هکتار
در طول کل چرخه ، استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل هر 10-15 روز.
گیاهان دانه دار (سیب، گلابی، هلو، بادام، پالم، گیلاس و...)
محلول پاشی
7/2- 2 لیتر در هکتار
از مرحله رسیدگی مطلوب تا مرحله قبل از چیدن 2 تا 3 بار استفاده از آن در فواصل 10-12 روز قبل از گلدهی ، بعد از گلدهی و بعد از تشکیل میوه.
مرکبات
محلول پاشی
3-4/2 لیتر در هکتار
از مرحله رسیدگی مطلوب تا مرحله تیره شدن، دوبار استفاده در فواصل 10-8 روز.
محصولات صنعتی (سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، نخود فرنگی، سویا، چغندر قند، آفتابگردان، کتان و غیره)
محلول پاشی
4/2-2 لیتر در هکتار
از مرحله جوانه زنی تا مرحله قبل از برداشت: استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
محصولات غلات (ذرت ، گندم ، سورگوم ، برنج و غیره)
محلول پاشی
4/2-2 لیتر در هکتار
از مرحله انتقال نشا و در طول کل چرخه: استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
درختان و نهال ها در فضای باز یا خزانه گلخانه ها
محلول پاشی
7/2 – 4/2 لیتر در هکتار
از مرحله انتقال نشا و در طول کل چرخه: استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز.
درختان میوه و سایر گیاهان درختی
آب آبیاری
کاربرد موضعی در پای درخت، استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز. آبیاری خاک درخت به میزان فراوان با دوز 4/5-7/2 لیتر در هر 100 لیتر آب. محلول تهیه شده را می توان به تنه درخت زده که بسیار موثر می باشد. در طول کل چرخه ، هر 10-15 روز 14-7 لیتر در هکتار.
سبزیجات و گیاهان گلدار
آب آبیاری
2-3/1 لیتر در هزار متر مربع
در طول کل چرخه، دو بار استفاده هر 15-10 روز.
چمنزارها
آب آبیاری
5/5 – 5/3 میلی لیتر در متر مربع
استفاده از آن 2 تا 3 بار در فواصل 8-10 روز ، از مرحله انتقال (احیا) تا پاییز ، آبیاری یکنواخت چمنزار.
K-FOSF همچنین می تواند در آب آبیاری ، با دوز 5/3-2 لیتر / 1000 متر مربع ، با کودهای محلول در آب مخلوط شود.

فسفیت پتاسیم میتواند با تمام فرمولاسیون های  آدریاتیکا، بطور کلی با ضدپارازیت ها و علف کش ها نیز مخلوط شود. تست قابلیت اختلاط در مقیاس کم، قبل از استفاده برای بررسی تطبیق با محصول اکیدا توصیه می شود.   هشدار: محصول را در بسته بندی اصلی خود و در جای خشک و خنک نگهداری کنید. از منابع حرارتی دور نگه داشته شود. از مواد غذایی ، نوشیدنی ، خوارکی ها دور باشد. همچنین دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگهداری شود. در شرایط نگهداری مناسب ، محصول فاقد تاریخ انقضا است. این فرمولاسیون در دما و فشار معمولی پایدار است. در دمای بین 10 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. بسته بندی خالی را در محیط اطراف رها  نکنید. از تماس با چشم و پوست خودداری شود. این فرمول قابل احتراق نیست. فرمولاسیون برای استفاده حرفه ای بکار می رود.

k-FOSF
تجزیه ضمانت شده
%
پتاسیم محلول در آب (k2o)
20%
پتنواکسید فسفر محلول در آب (p2o5)
30%