محصولات

خربزه هیبرید آپولو

Additional information

 • تیپ میوه کانری
 • دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب
 • پوست میوه زرد رنگ و صاف
 • گویشت میوه سفید رنگ
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • شکل میوه بیضی کشیده
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 4 تا 5 کیلوگرم
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا
 • متحمل به بیماری های فوزاریوم و سفیدک پودری

توضیحات محصول

خربزه هیبرید آپولو

Additional information

 • تیپ میوه کانری
 • دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب
 • پوست میوه زرد رنگ و صاف
 • گویشت میوه سفید رنگ
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • شکل میوه بیضی کشیده
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 4 تا 5 کیلوگرم
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا
 • متحمل به بیماری های فوزاریوم و سفیدک پودری

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید