محصولات

اسید آمینه مایع Nutri Bio

توضیحات تکمیلی

اسید آمینه کل

63.5%

اسید آمینه آزاد

10.16%

نیتروژن آلی

10.16%

کربن آلی

31.8%

اسید آمینه مایع Nutri Bio

توضیحات تکمیلی

اسید آمینه کل

63.5%

اسید آمینه آزاد

10.16%

نیتروژن آلی

10.16%

کربن آلی

31.8%

    سبد خرید