محصولات

اسید آمینه مایع Nutri Bio

Additional information

اسید آمینه کل

63.5%

اسید آمینه آزاد

10.16%

نیتروژن آلی

10.16%

کربن آلی

31.8%

توضیحات محصول

اسید آمینه مایع Nutri Bio

Additional information

اسید آمینه کل

63.5%

اسید آمینه آزاد

10.16%

نیتروژن آلی

10.16%

کربن آلی

31.8%

قیمت :

توضیحات محصول

    سبد خرید