محصولات

کود ایدرون 51-0-0 سولفات پتاسیم

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب ( k2O )

51

سولفات ( SO3 )

43

گوگرد محلول بر حسب ( S )

17.5

کود ایدرون 51-0-0 سولفات پتاسیم

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب ( k2O )

51

سولفات ( SO3 )

43

گوگرد محلول بر حسب ( S )

17.5

    سبد خرید