محصولات

کود ایدرون 10-52-10 ( کود ان پی کا 10-52-10+ ریز مغذی )

توضیحات تکمیلی

 • پوست میوه دارای خطوط یکنواخت با توربندی عالی
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا جهت صادرات و بازار داخلی
 • گوشت میوه نارنجی ، ترد با طعم عالی و بریکس بالا
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 3 تا 5 کیلوگرم
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • متحمل به بیماریهای فوزاریوم و سفیدک پودری
 • دارای بوته ی قوی با پوشش برگی مناسب
 • برداشت با دمگل

کود ایدرون 10-52-10 ( کود ان پی کا 10-52-10+ ریز مغذی )

توضیحات تکمیلی

 • پوست میوه دارای خطوط یکنواخت با توربندی عالی
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا جهت صادرات و بازار داخلی
 • گوشت میوه نارنجی ، ترد با طعم عالی و بریکس بالا
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 3 تا 5 کیلوگرم
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • متحمل به بیماریهای فوزاریوم و سفیدک پودری
 • دارای بوته ی قوی با پوشش برگی مناسب
 • برداشت با دمگل

  سبد خرید