محصولات

چغندر علوفه ای جرونیمو

توضیحات تکمیلی

 • عملکرد علوفه تر : خیلی بالا
 • میزان ماده خشک : متوسط
 • عملکرد ماده خشک : متوسط
 • میزان انرژی ( MJ NEL / ha ) : متوسط
 • خاک چسبیده به ریشه : پایین
 • میزان بیرون بودن ریشه از سطح خاک : زیاد تا خیلی زیاد

چغندر علوفه ای جرونیمو

توضیحات تکمیلی

 • عملکرد علوفه تر : خیلی بالا
 • میزان ماده خشک : متوسط
 • عملکرد ماده خشک : متوسط
 • میزان انرژی ( MJ NEL / ha ) : متوسط
 • خاک چسبیده به ریشه : پایین
 • میزان بیرون بودن ریشه از سطح خاک : زیاد تا خیلی زیاد

  سبد خرید