چغندر علوفه ای جرونیمو

چغندر علوفه ای جرونیمو

Additional information

 • عملکرد علوفه تر : خیلی بالا
 • رايزومونيتا : خیلی بالا
 • میزان ماده خشک :متوسط
 • لکه برگی سرکوسپورایی : متوسط
 • عملکرد ماده خشک :متوسط
 • سفیدک سطحی:متوسط
 • میزان انرژی (MJNEL ha) :متوسط
 • مقاومت در برابر بولتینگ: بالا
 • خاک چسبیده به ریشه :پایین
 • میزان بیرون بودن ریشه از خاک: زیاد
 • اصلاح کننده رقم : KWS
 • نوع : DM
 • رنگ / شكل ريشه: زرد / بیضی
 • جوانه زنی :مونوژرم

توضیحات محصول

  سبد خرید