فلزات

نیتروسلولز

گروه صنعتی گناباد ; پیشرو در صنعت کشاورزی و مکانیزانسیون