چغندر علوفه ای

گروه صنعتی گناباد

کی-دبلیو-اِس

جرونیمو

چغندر علوفه ای KWS

 • جدول محصول
 • خصوصیات
 • مقاومت
اطلاعات رقم 2020
سال ثبت رسمی
فرانسه 2015 ، شیلی و بریتانیا 2019
اصلاح کننده رقم
KWS SAAT SE & Co. KGaA
نوع
DM
رنگ / شکل ریشه
زرد / بیضی
جوانه زنی
مونوژرم
 • عملکرد علوفه تر: خیلی بالا
 • میزان ماده خشک: متوسط 
 • عملکرد ماده خشک: متوسط 
 • میزان انرژی (MJ NEL / ha) : متوسط
 • خاک چسبیده به ریشه: پایین 
 • میزان بیرون بودن ریشه از سطح خاک: زیاد تا خیلی زیاد
 • رایزومونیا: خیلی زیاد
 •  لکه برگی سرکوسپورایی چغندر: متوسط 
 • سفیدک سطحی : متوسط 
 • بولتینگ: بالا

سالاما

چغندر علوفه ای KWS

 • جدول محصول
 • خصوصیات
 • مقاومت
اطلاعات رقم 2020
سال ثبت رسمی
فرانسه 2015 ، شیلی و بریتانیا 2019
اصلاح کننده رقم
KWS SAAT SE & Co. KGaA
نوع
DM
رنگ / شکل ریشه
زرد / بیضی
جوانه زنی
مونوژرم
 • عملکرد علوفه تر: خیلی بالا 
 • میزان ماده خشک: بالا تا خیلی بالا 
 • عملکرد ماده خشک: خیلی بالا
 •  میزان انرژی (MJ NEL / ha) : خیلی بالا
 • خاک چسبیده به ریشه: پایین تا متوسط 
 • میزان بیرون بودن ریشه از سطح خاک :کم
 • رایزومونیا: خیلی زیاد 
 • لکه برگی سرکوسپورایی چغندر: متوسط تا بالا 
 • سفیدک سطحی  :بالا تا خیلی بالا 
 • بولتینگ: متوسط تا بالا