محصولات

بذر ذرت هیبرید هانتر

توضیحات تکمیلی

از گروه نیمه میان رس (فائو 700)
سینگل کراس
تیپ دندان اسبی
عملکرد بالای علوفه
به منظور برداشت علوفه
سبز ماندن علوفه در هنگام برداشت
قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
دارای ریشه های بسیار مستحکم و قوی
ارتفاع بلند بوته
هضم راحت علوفه برای دام
متحمل به تنش های محیطی و بیماری ها
قدرت جوانه زنی بالا
دارای ساقه های تو پر
حفظ سبزینگی بوته تا رسیدن بلال
متحمل به فوزاریوم

بذر ذرت هیبرید هانتر

توضیحات تکمیلی

از گروه نیمه میان رس (فائو 700)
سینگل کراس
تیپ دندان اسبی
عملکرد بالای علوفه
به منظور برداشت علوفه
سبز ماندن علوفه در هنگام برداشت
قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
دارای ریشه های بسیار مستحکم و قوی
ارتفاع بلند بوته
هضم راحت علوفه برای دام
متحمل به تنش های محیطی و بیماری ها
قدرت جوانه زنی بالا
دارای ساقه های تو پر
حفظ سبزینگی بوته تا رسیدن بلال
متحمل به فوزاریوم

    سبد خرید