محصولات

بذر ذرت هیبرید پی ال 745

Additional information

 • از گروه نیمه میان رس (فائو 650)
 • سینگل کراس
 • تیپ دندان اسبی
 • عملکرد بالای علوفه
 • به منظور برداشت علوفه
 • سبز ماندن علوفه در هنگام برداشت
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • دارای ریشه های بسیار مستحکم و قوی
 • ارتفاع بلند بوته
 • هضم راحت علوفه برای دام
 • متحمل به تنش های محیطی و بیماری ها
 • قدرت جوانه زنی بالا
 • دارای ساقه های تو پر
 • حفظ سبزینگی بوته تا رسیدن بلال
 • متحمل به فوزاریوم

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید پی ال 745

Additional information

 • از گروه نیمه میان رس (فائو 650)
 • سینگل کراس
 • تیپ دندان اسبی
 • عملکرد بالای علوفه
 • به منظور برداشت علوفه
 • سبز ماندن علوفه در هنگام برداشت
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • دارای ریشه های بسیار مستحکم و قوی
 • ارتفاع بلند بوته
 • هضم راحت علوفه برای دام
 • متحمل به تنش های محیطی و بیماری ها
 • قدرت جوانه زنی بالا
 • دارای ساقه های تو پر
 • حفظ سبزینگی بوته تا رسیدن بلال
 • متحمل به فوزاریوم

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید