محصولات

بذر ذرت هیبرید تورو

توضیحات تکمیلی

دومنظوره
تیپ دندان اسبی
دیرس (فائو670)
ساقه ی قطور و مستحکم
سیستم ریشه ای قوی
سبزمانی تا انتهای رشد
عملکرد بالای علوفه
عملکرد بالای دانه
قابلیت انطباق پذیری بالا با شرایط محیطی مختلف
کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
کاهش سریع رطوبت دانه در هنگام برداشت
سیستم ریشه ای توسعه یافته
متحمل به فوزاریوم

بذر ذرت هیبرید تورو

توضیحات تکمیلی

دومنظوره
تیپ دندان اسبی
دیرس (فائو670)
ساقه ی قطور و مستحکم
سیستم ریشه ای قوی
سبزمانی تا انتهای رشد
عملکرد بالای علوفه
عملکرد بالای دانه
قابلیت انطباق پذیری بالا با شرایط محیطی مختلف
کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
کاهش سریع رطوبت دانه در هنگام برداشت
سیستم ریشه ای توسعه یافته
متحمل به فوزاریوم

    سبد خرید