محصولات

بذر ذرت هیبرید تورو

Additional information

 • دومنظوره
 • تیپ دندان اسبی
 • دیرس (فائو670)
 • ساقه ی قطور و مستحکم
 • سیستم ریشه ای قوی
 • سبزمانی تا انتهای رشد
 • عملکرد بالای علوفه
 • عملکرد بالای دانه
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با شرایط محیطی مختلف
 • کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
 • کاهش سریع رطوبت دانه در هنگام برداشت
 • سیستم ریشه ای توسعه یافته
 • متحمل به فوزاریوم

قیمت :

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید تورو

Additional information

 • دومنظوره
 • تیپ دندان اسبی
 • دیرس (فائو670)
 • ساقه ی قطور و مستحکم
 • سیستم ریشه ای قوی
 • سبزمانی تا انتهای رشد
 • عملکرد بالای علوفه
 • عملکرد بالای دانه
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با شرایط محیطی مختلف
 • کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
 • کاهش سریع رطوبت دانه در هنگام برداشت
 • سیستم ریشه ای توسعه یافته
 • متحمل به فوزاریوم

توضیحات محصول

  سبد خرید